onsdag den 3. august 2011

Lovgivningen i Wales oversat til dansk

Følgende lovtekst er vedtaget i Wales i 2010. For en definition af begrebet økologisk fodaftryk og
global hektar – se bilag 2. Se også den originale engelske version.

Teknisk
Vejledning
Note 6

4.15 1 planets bebyggelse

4.15.1 Den bæredygtige udviklingsordning ”Et Wales: en planet” indbefatter et mål om at Wales
inden for en generations levetid kun skal bruge sin rimelige andel af jordens ressourcer, og at vores
økologiske fodaftryk skal reduceres til den mængde ressourcer der gennemsnitligt er til rådighed
globalt set– 1.88 global hektar pr person i 2003. 1 planets bebyggelser viderefører principperne for
bebyggelse med lav påvirkning (Low Impact Development) i en Walisisk kontekst. 1 planets
bebyggelse er bebyggelse, der gennem sin lave påvirkning enten fremmer eller ikke nævneværdigt
mindsker miljøets kvalitet. 1 planets bebyggelser er potentielt set mønster eksempeler på
bæredygtig udvikling. 1 planets bebyggelser bør indledningsvist opnå et økologisk fodaftryk på 2.4
globale hektar pr person eller mindre i form af forbrug og demonstrere klart potentiale til at bevæge
sig imod målet på 1.88 globale hektar over tid. De skal også være CO2 neutrale i både konstruktion
og brug.

4.15.2 1 planets bebyggelser kan antage et antal forskellige former. De kan enten være enkelt
husstande, andelsfællesskaber, eller større bosætninger. De kan være placeret i eller op ad
eksisterende bebyggelser eller i det åbne land. Hvor 1 planets bebyggelser involverer medlemmer af
mere end en familie, skal de drives eller kontrolleres af en fond, andelsforening eller lignende
mekanisme i hvilken beboerne har en andel. Jordbrugsbaserede 1 planets bebyggelser placeret i det
åbne land, skal indenfor en rimelig tidshorisont (ikke mere end 5 år), tilvejebringe beboernes
minimumsbehov i form af indkomst, mad, energi og recirkulering af affald. Hvor dette ikke kan
demonstreres skal bebyggelserne holdes op imod de politiske beslutninger der søger at kontrollere
bebyggelser i det åbne land.

4.16 Forvaltningsplaner

4.16.1 Ansøgninger om Jordbrugsbaserede 1 planets bebyggelser placeret i det åbne land, skal
være understøttet af robuste beviser. En forvaltningsplan lavet af en kompetent person(er), må følge
med i ansøgninger om denne type af bebyggelse. Forvaltningsplanen må angive formålene for
bebyggelsesforslaget, tidsplan for bebyggelsen af stedet og tidsramme for evaluering. Den skal
bruges som et grundlag for en juridisk aftale for beboelsen af stedet, hvis
planlægningsgodkendelsen gives. Forvaltningsplanen skal dække følgende områder:Forretnings og udviklingsplan til at identificere hvorvidt der er et behov for at bo på stedet
og opnå det niveau af beboernes fornødenheder i form af indkomst, mad, energi og
recirkulering af affald, som kan udvindes direkte fra stedet. (se paragraf 4.17.1);
Analyser af det økologiske fodaftryk for bebyggelsen (se paragraf 4.18.1);
Kulstof analyser af bebyggelsen (se paragraf 4.19.1 – 4.19.2);
Biodiversitets og landskabs vurdering (se paragraf 4.20.1);

Vurdering af påvirkningen af lokalsamfundet for at identificere mulige påvirkninger af det
lokalsamfund der tager imod bebyggelsen (både positive og negative) og skabe en basis for
at finde frem til og igangsætte de afhjælpende tiltag der måske er nødvendige (se paragraf
4.21.1), og;
Transportvurdering og transportplan for at finde frem til beboernes transportbehov og
foreslå bæredygtige transportløsninger. (se paragraf 4.22.1).

4.16.2 Når de informationer der beskrives i paragraf 4.16.1 ikke medfølger i en ansøgning om 1
planets bebyggelser i det åbne land, skal planlægningsmyndighederne først søge de nødvendige
informationer fra ansøgeren. Hvis informationerne ikke fremskaffes er de bemyndigede til at afslå
ansøgningen på grund af mangel på ordentlig begrundelse.

4.17 Forretning og udviklingsplan
4.17.1 Ansøgninger om 1 planets bebyggelser i det åbne land må vise at det er nødvendigt at bo på
stedet og kvantificere hvordan beboernes behov i form af indkomst, mad, energi og recirkulering af
affald kan opnås direkte på stedet. De jordbrugsaktiviteter der foreslåes skal kunne dække
beboernes behov, selv på basis af en lav indkomst eller ved produktion til eget forbrug, inden for en
rimelig tidshorisont (ikke mere end 5 år). Det vil også være nødvendigt at påvise et rimeligt forhold
mellem brugen af jorden og projekter der foreslåes og antallet af beboere der ernærer sig på stedet, i
form af deres behov for at arbejde på jorden eller for at sikre det udbytte der kan opnås og en
velfungerende drift af projektet.
Forretningsplanen skal indeholde en erklæring om at bebyggelsen vil være den eneste bopæl for de
foreslåede beboere.

4.18 Analyse af økologisk fodaftryk
4.18.1 Analyser af økologisk fodaftryk måler den menneskelige aktivtets påvirkning af miljøet.
Fodaftrykket giver et teoretisk tal for det jordareal der kræves for at opretholde et individ, en
familie eller et samfund i form af mad, resourcer, energi, affaldsrecirkulering og absorption af
udledte drivhusgasser. I 2006 var det økologiske fodaftryk for hver Walisisk borger 4.41 globale
hektar, med et langsigtet mål om at reducere det økologiske fodaftryk til det der i gennemsnit var til
rådighed af resourcer globalt set 1.88 globale hektar pr person inden for en generation. 1 planets
bosætninger skal indledningsvist opnå et økologisk fodaftryk på 2.4 globale hektar pr person eller
mindre, med hensyn til deres forbrug, og demonstrere et klart potentiale for at bevæge sig frem
imod 1.88 globale hektar over tid.

4.19 CO2 neutralitetsanalyse
4.19.1 1 planets bebyggelser skal være mønstereksempler på den Walisiske regerings målsætning
om CO2 neutralitet og opnå CO2 neutral status med hensyn til konstruktion og brug af bebyggelsen.
Der er også potentiale for at være til nytte med CO2 reduktion i bredere samfundsmæssig forstand,
gennem eksport af overskydende elektricitet til elnettet.

4.19.2 Byggeansøgninger skal vedlægges informationer der bekræfter at bebyggelsen vil være CO2
neutral i konstruktion og brug. Planen skal kontrolleres som del af den årlige kontrolraport der
udformes af ansøgerne.

4.20 Biodiversitets og landskabsvurdering
4.20.1 Der foretages en vurdering af udgangspunktet for biodiversiteten og landskabets karakter på
stedet, og en forvaltningsplan til at fremme vigtige emner udfærdiges.

4.21 Vurdering af påvirkningen af lokalsamfundet
4.21.1 Der skal laves en vurdering af påvirkningen af lokalsamfundet for at identificere mulige
påvirkninger af det lokalsamfund, der tager imod bebyggelsen (både positive og negative), og skabe

en basis for at finde frem til og igangsætte de afhjælpende tiltag, der måske er nødvendige.

4.22 Transportvurdering og transportplaner
4.22.1 Byggeansøgninger skal vedlægges en vurdering af den trafik der skabes ved beboernes og
gæsters brug af stedet. Den transportplan der vedlægges byggeansøgningen skal vise en klar
præference for CO2 neutrale transportformer eller transportformer med lavt CO2 bidrag, såsom
gang, cykling og delebilsordninger. Hvis forslaget er placeret langt fra større byer og landsbyer bør
de placeres tæt på offentlige transportruter for at minimere brug af privatbiler.

4.23 Byggetilladelsens forpligtelser og betingelser
4.23.1 Når byggeansøgningen er godkendt for en ”1 planets bebyggelse” vil det være nødvendigt at
binde forvaltningsplanen direkte til tilladelsens betingelser eller S106 aftale. Det vil skabe kontrol
over alle de aktiviteter der er aftalt i tillladelsen. En S106 aftale skal også bruges til at forbinde
boligerne med jorden, hvilket har retfærdigjort at tilladelen er blevet godkendt. Hvor der er en
ændring af ejerskabet af en ”1 planets bebyggelse” eller en enkelt bedrift inden for en større ordning
skal en ny forvaltningsplan forelægges planlægningsmyndighederne til godkendelse.

4.23.2 En årlig kontrol rapport skal forelægges planlægningsmyndighederne for at vise, at
forvaltningsplanen følges ved at beskrive de aktiviteter, der er udført gennem de foregående 12
måneder. Hvis vilkårene i forvaltningsplanen ikke følges, kan det resultere i en retsproces omkring
overtrædelse af de betingelser, under hvilke byggetilladelsen blev godkendt.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar