onsdag den 5. september 2012

Hidtidig process


Hidtidig proces med Svanholm:


Forespørgsel fra os til Svanholm april 2011
Debatmøde september 2011
Principbeslutning på Svanholms fællesmøde 10.10.2011
Markvandring d.19.juni 2012 til de 3 foreslåede marker


Hidtidig proces med Frederikssunds kommune:

D. 28. februar 2012 sendte vi en forespørgsel til kommunen om hvorvidt man var interesseret i at
få et permakultur bebyggelse til området ved Svanholm (- se Svanholms hjemmeside)

D. 7. marts 2012 holdt Plan og udviklingsudvalget møde. I referatet herfra står bl.a.:

”Umiddelbart kan kommunen ikke imødekomme ansøgningen, idet Fingerplan 2007 i § 19, stk. 1,
nr. 4 fastsætter at der ikke udlægges storparceller i det øvrige hovedstadsområde.
Projektet sigter mod at udvikle helt nye bæredygtige løsninger og på den bag-grund er det ikke
overraskende, at det ikke passer ind i den gældende lovgiv-ning. Projektets mål er imidlertid så
vigtigt og i så god overensstemmelse med Miljøministeriets egne mål, at det er oplagt at overveje,
hvordan der kan ska-bes de nødvendige rammer til dets realisering.”

Kommunen retter henvendelse til Miljøministeriet / naturstyrelsen omkring forbudet mod
storparceller i fingerplansområdet og får som svar at dette forbud vil blive udtaget i næste
fingerplans revision – Fingerplan 2012.

D. 10. April 2012 skriver forvaltningen (Byplanlægger Sue-Ling) til os:
”Frederikssund Kommune vurderer, at realisering af det ansøgte projekt vil
kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Før det
formelle planlægningsarbejde kan igangsættes er der brug for, at I indsender
en konkret projektbeskrivelse til Frederikssund Kommune, herunder med
angivelse af placering og afgrænsning af projektet. Projektbeskrivelsen vil
danne udgangspunktet for den videre dialog om projektet.”

D.5.9.2012 skal vi til et vejledende møde i kommunen

mandag den 3. september 2012

Fiktivt design af fremtidige Permakultur-landbrugene

6 Minilandbrug med huse der er forsænket i sydvendte skråninger og med glaspartier mod syd. Et stort aktivitetshus hvis vi får råd. Stedet er en fiktiv mark og i praksis vil designet afhænge af hvor bogruppen kommer til at ligge og hvem der flytter ind. Illustration er et eksempel på hvordan, det kunne komme til at se ud.

Billedforklaring:
 1. Fælles vindmølle evt. en lodret akslet mølle som er meget støjsvag.
 2. Højt liggende sø, hvorfra der kan vandes ved hjælp af tyngdekraften.Området er bilfrit.
 3. P-plads ved indgangen med carport til fælles bil, der her kan tankes eller oplades med egenproduceret energi.
 4. Planteskole med salg af planter til permakultur.
 5. Lille befæstet vej / 2 hjulspor der fører til husene. Vejen skal give adgang for ambulance eller brandbil.
 6. Grise integreret i skovlandbrug, f.eks. til grisepløjning.
 7. Marker anlagt som sollommer med nord-syd gående rækker af nytte træer.
 8. Husene, her set fra syd, er typisk omgivet af skovhave, køkkenhave, dam og småskala hønse og andehold..
 9. Aktivitetshus til formidling af permakultur, fælles vaskeri, gæsteværelse, forarbejdning af produkter m.v.
 10. Højbedshave til lokalt salg af grønsager.
 11. Lege og teltplads under opstammede træer.
 12. Vindruer.
 13. Høns til lokalt salg af æg.
 14. Akvakultur med produktion af vandplanter og fisk.
 15. Nogen går måske sammen om at have malkegeder.
 16. Gæs kan græsse under træer.
 17. Ekstensiv dyrkning med skov, stævningsskov, vild natur, løveng mv. Der laves sti og låger hvor det er nødvendigt for tilgængeligheden.
 18. Stævningsskovbrug kombineret med kunsthåndværk i træ, snedkerarbejde eller lokalt byggeri.
 19. Nøddelund med hassel, kastanie, valnød mv.
 20. Læhegn gerne med produktive træer eller med hedgelaying til beskyttelse mod rådyr og indhegning af husdyr.
 21. Natursø hvor man kan bade.
 22. Løveng til fælles trækdyr, f.eks. 2 ponyer.mandag den 25. juni 2012

Omtale af projektet i Information

 

"Landbrug i flere lag"

Omtale i informations tema serie "Opbrud" om unge europæere der vil skabe forandring. Læs artiklen her: http://www.information.dk/304442

onsdag den 7. marts 2012

Kommuens behandling af vores ansøgning

Her den del af referatet Frederikssunds kommunes møde onsdag den 7. marts 2012  behandlede vores ansøgning:

Journal nr.:
005330-2012

Sag nr. 30

Lovgrundlag:

Åbning for permakultur ved Svanholm
i Fingerplanlægningen

Planloven, Landsplandirektivet Fingerplan 2007

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget en ansøgning om etablering af en permakul-
turbebyggelse bestående af 6-8 minilandbrug placeret i landzonen på Svan-
holm Gods' jorde. Bebyggelsens ambition er at blive det mest gennemført
bæredygtige projekt hidtil i Danmark. Ansøgningen er vedlagt men anbefaling
fra Svanholm.

Umiddelbart kan kommunen ikke imødekomme ansøgningen, idet Fingerplan
2007 i § 19, stk. 1, nr. 4 fastsætter at der ikke udlægges storparceller i det
øvrige hovedstadsområde.

Projektet sigter mod at udvikle helt nye bæredygtige løsninger og på den bag-
grund er det ikke overraskende, at det ikke passer ind i den gældende lovgiv-
ning. Projektets mål er imidlertid så vigtigt og i så god overensstemmelse med
Miljøministeriets egne mål, at det er oplagt at overveje, hvordan der kan ska-
bes de nødvendige rammer til dets realisering.

Administrationen vil anbefale, at Frederikssund Kommune henvender sig til
Miljøministeren med henblik på, at der det kommende landsplandirektiv Fin-
gerplan 2012 åbnes mulighed for etablering af en permakulturbebyggelse
bestående af 6-8 minilandbrug placeret på Svanholm.
Konkretisering af projektets fysiske afgrænsning og de krav der skal stilles til
permakulturbebyggelsen foreslås afklaret i et samarbejde mellem Miljøministe-
riet, Frederikssund Kommune og ansøger/Svanholm.

Indstilling:

Plan- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:

1. Frederikssund Kommune anmoder Miljøministeren om at åbne mulig-
hed for etablering af en permakulturbebyggelse på Svanholm.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.