onsdag den 7. marts 2012

Kommuens behandling af vores ansøgning

Her den del af referatet Frederikssunds kommunes møde onsdag den 7. marts 2012  behandlede vores ansøgning:

Journal nr.:
005330-2012

Sag nr. 30

Lovgrundlag:

Åbning for permakultur ved Svanholm
i Fingerplanlægningen

Planloven, Landsplandirektivet Fingerplan 2007

Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget en ansøgning om etablering af en permakul-
turbebyggelse bestående af 6-8 minilandbrug placeret i landzonen på Svan-
holm Gods' jorde. Bebyggelsens ambition er at blive det mest gennemført
bæredygtige projekt hidtil i Danmark. Ansøgningen er vedlagt men anbefaling
fra Svanholm.

Umiddelbart kan kommunen ikke imødekomme ansøgningen, idet Fingerplan
2007 i § 19, stk. 1, nr. 4 fastsætter at der ikke udlægges storparceller i det
øvrige hovedstadsområde.

Projektet sigter mod at udvikle helt nye bæredygtige løsninger og på den bag-
grund er det ikke overraskende, at det ikke passer ind i den gældende lovgiv-
ning. Projektets mål er imidlertid så vigtigt og i så god overensstemmelse med
Miljøministeriets egne mål, at det er oplagt at overveje, hvordan der kan ska-
bes de nødvendige rammer til dets realisering.

Administrationen vil anbefale, at Frederikssund Kommune henvender sig til
Miljøministeren med henblik på, at der det kommende landsplandirektiv Fin-
gerplan 2012 åbnes mulighed for etablering af en permakulturbebyggelse
bestående af 6-8 minilandbrug placeret på Svanholm.
Konkretisering af projektets fysiske afgrænsning og de krav der skal stilles til
permakulturbebyggelsen foreslås afklaret i et samarbejde mellem Miljøministe-
riet, Frederikssund Kommune og ansøger/Svanholm.

Indstilling:

Plan- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:

1. Frederikssund Kommune anmoder Miljøministeren om at åbne mulig-
hed for etablering af en permakulturbebyggelse på Svanholm.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar