onsdag den 5. september 2012

Hidtidig process


Hidtidig proces med Svanholm:


Forespørgsel fra os til Svanholm april 2011
Debatmøde september 2011
Principbeslutning på Svanholms fællesmøde 10.10.2011
Markvandring d.19.juni 2012 til de 3 foreslåede marker


Hidtidig proces med Frederikssunds kommune:

D. 28. februar 2012 sendte vi en forespørgsel til kommunen om hvorvidt man var interesseret i at
få et permakultur bebyggelse til området ved Svanholm (- se Svanholms hjemmeside)

D. 7. marts 2012 holdt Plan og udviklingsudvalget møde. I referatet herfra står bl.a.:

”Umiddelbart kan kommunen ikke imødekomme ansøgningen, idet Fingerplan 2007 i § 19, stk. 1,
nr. 4 fastsætter at der ikke udlægges storparceller i det øvrige hovedstadsområde.
Projektet sigter mod at udvikle helt nye bæredygtige løsninger og på den bag-grund er det ikke
overraskende, at det ikke passer ind i den gældende lovgiv-ning. Projektets mål er imidlertid så
vigtigt og i så god overensstemmelse med Miljøministeriets egne mål, at det er oplagt at overveje,
hvordan der kan ska-bes de nødvendige rammer til dets realisering.”

Kommunen retter henvendelse til Miljøministeriet / naturstyrelsen omkring forbudet mod
storparceller i fingerplansområdet og får som svar at dette forbud vil blive udtaget i næste
fingerplans revision – Fingerplan 2012.

D. 10. April 2012 skriver forvaltningen (Byplanlægger Sue-Ling) til os:
”Frederikssund Kommune vurderer, at realisering af det ansøgte projekt vil
kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan. Før det
formelle planlægningsarbejde kan igangsættes er der brug for, at I indsender
en konkret projektbeskrivelse til Frederikssund Kommune, herunder med
angivelse af placering og afgrænsning af projektet. Projektbeskrivelsen vil
danne udgangspunktet for den videre dialog om projektet.”

D.5.9.2012 skal vi til et vejledende møde i kommunen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar