fredag den 30. august 2013

1,2 mio. har vi nu søgt til udvikling af skovhaver fra program under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Mira og Esben's eksisterende skovhave på Svanholm
Esben, Mira og Benjamin fra permakultur-bebyggelsens initiativgruppe, har nu indsendt en ansøgning om støtte til et udviklingsprojekt for skovhaver. Ansøgningen er sendt til Økologisk Forsknings-, Udviklings og Demonstrationsprogram 2, under ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Formålet er at få skovhaver ud i den økonomiske virkelighed på så mange økologiske landbrug som muligt, evt. som et element i regeringens klimapolitik.
Projektet skal over en 4årig periode etablere en skovhave og undersøge økonomien og tidsforbruget i forbindelse med dette, samt måle på energieffektiviteten og kulstoflagringen i en nyanlagt skovhave. Også Lars Westergaard fra westergaards planteskole ved Kerteminde er deltager i projektet med en mindre andel. Projektets samlede budget er på 1.293.200 kr. hvoraf deltagerne selv skal dække 40%. Da ansøgningen allerede er gået igennem en for sortering i april 2013 har vi nu 30-50% chance for at få tilkendt støtten. Vi venter svar omkring årsskiftet 2013-2014.

tirsdag den 30. juli 2013

Amphi Consult har lavet Habitatsundersøgelse over stedet

Oversigtskort med naturelementer fra Svanholms Naturplan i 2005. Det aktuelle projektområde er  placeret syd for Julianehøj Skov omkring naturelement nr. 11 og 32.
Oversigtskort med naturelementer fra Svanholms Naturplan i 2005. Det aktuelle projektområde er
placeret syd for Julianehøj Skov omkring naturelement nr. 11 og 32.
Amphi Consult Habitatsundersøgelse over stedet tegner godt for projekt. Betingelserne for at beskytte habitat ligger lige i tråd med projektet.

Amphi Consult konsekvensvurdering af projektet:
Oplysninger om det planlagte projekt er hentet fra siden permakulturliv.dk. Det fremgår at der indenfor området skal placeres 6 minilandbrug. Der skal drives manuelt havebrug i området uden brug af større maskiner. Inden for området skal der etableres flere nye søer herunder et akvakulturanlæg. På baggrund af det oplyste vurderes det, at projektet ikke kan have negative effekter på flagermus, da der ikke sker indgreb i potentielle yngle- og rasteområdet for flagermus. Samtidig vurderes det, at projektet efter udbygning som planlagt ikke vil påvirke områdets funktion som eventuelt fourageringsområde for flagermus. Det må dog understreges, at denne vurdering ikke er baseret på en undersøgelse af flagermus i området. Der forventes ingen effekter af projektet på bilag IV beskyttede krybdyr, da de gennemførte undersøgelser ikke har påvist forekomster af beskyttede krybdyrarter. I forhold til beskyttede paddearter, så kan forekomst af spidssnudet frø i området ikke afvises.

Det vurderes imidlertid at projektet ikke vil påvirke en eventuel forekomst af spidssnudet frø, hvis følgende betingelser kan sikres i forbindelse med planlægning og drift af området:
  • Den eksisterende sø bevares uden andre indgreb end plejetiltag som kan gavne padderne i søen. Dette kan sikres gennem relevante vilkår i en eventuel §3 dispensation til at ændre den beskyttede sø. 
  • Hvis der etableres fiskeopdræt i området er det meget væsentligt, at der sikres afledning af spildevand fra opdrættet udenom den eksisterende sø. Dette skal forhindre yderligere adgang for fisk til den beskyttede sø, og yderligere tilførsel af nærringstoffer. 
  • Der beskrives i planerne ønske om etablering af nye søer. Dette vil være positivt for de beskyttede arter, hvis de etableres korrekt. Etablering af nye søer i området uden forbindelse til dræn og spildevand, vil kunne gavne eventuelle beskyttede padder i området.

onsdag den 13. marts 2013

Infoarrangementet 8. juni om Permakultur-landbrugene

Kom og hør om permakultur bogruppen der sandsynligvis skal etableres ved Gulsangerhøj på Svanholm. Vi anbefaler især folk der interesseret i at være af bogruppen at tilmelde sig.

Det er 8. juni kl.14-17 på Svanholm.


Tilmelding til mirailleris@gmail.com er nødvendig.


mandag den 11. februar 2013

Svanholm kollektiv indstiller ideel mark til Permakultur-landbrugene

Svanholm Storkollektiv besluttede d.5.februar at indstille den for os ideelle mark til permakulturlandbrugene. Marken er sydvendt med en lille sø i bunden, som vi vil lade være som den er. I nord- sydretning er et blandet læhegn. Umiddelbart nord for marken ligger skoven, hvor vi kan hente tømmer.
Vi har sendt placeringen til kommunen nu, så de kan konfliktscreene området. Vi er ganske optimistiske og tror der er gode chancer for at permakulturstedet skal blive en realitet, især med al den hjælp vi har fået indtil videre fra Svanholm og Frederikssund kommune.