tirsdag den 30. juli 2013

Amphi Consult har lavet Habitatsundersøgelse over stedet

Oversigtskort med naturelementer fra Svanholms Naturplan i 2005. Det aktuelle projektområde er  placeret syd for Julianehøj Skov omkring naturelement nr. 11 og 32.
Oversigtskort med naturelementer fra Svanholms Naturplan i 2005. Det aktuelle projektområde er
placeret syd for Julianehøj Skov omkring naturelement nr. 11 og 32.
Amphi Consult Habitatsundersøgelse over stedet tegner godt for projekt. Betingelserne for at beskytte habitat ligger lige i tråd med projektet.

Amphi Consult konsekvensvurdering af projektet:
Oplysninger om det planlagte projekt er hentet fra siden permakulturliv.dk. Det fremgår at der indenfor området skal placeres 6 minilandbrug. Der skal drives manuelt havebrug i området uden brug af større maskiner. Inden for området skal der etableres flere nye søer herunder et akvakulturanlæg. På baggrund af det oplyste vurderes det, at projektet ikke kan have negative effekter på flagermus, da der ikke sker indgreb i potentielle yngle- og rasteområdet for flagermus. Samtidig vurderes det, at projektet efter udbygning som planlagt ikke vil påvirke områdets funktion som eventuelt fourageringsområde for flagermus. Det må dog understreges, at denne vurdering ikke er baseret på en undersøgelse af flagermus i området. Der forventes ingen effekter af projektet på bilag IV beskyttede krybdyr, da de gennemførte undersøgelser ikke har påvist forekomster af beskyttede krybdyrarter. I forhold til beskyttede paddearter, så kan forekomst af spidssnudet frø i området ikke afvises.

Det vurderes imidlertid at projektet ikke vil påvirke en eventuel forekomst af spidssnudet frø, hvis følgende betingelser kan sikres i forbindelse med planlægning og drift af området:
  • Den eksisterende sø bevares uden andre indgreb end plejetiltag som kan gavne padderne i søen. Dette kan sikres gennem relevante vilkår i en eventuel §3 dispensation til at ændre den beskyttede sø. 
  • Hvis der etableres fiskeopdræt i området er det meget væsentligt, at der sikres afledning af spildevand fra opdrættet udenom den eksisterende sø. Dette skal forhindre yderligere adgang for fisk til den beskyttede sø, og yderligere tilførsel af nærringstoffer. 
  • Der beskrives i planerne ønske om etablering af nye søer. Dette vil være positivt for de beskyttede arter, hvis de etableres korrekt. Etablering af nye søer i området uden forbindelse til dræn og spildevand, vil kunne gavne eventuelle beskyttede padder i området.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar