Placering af landbrug og bygninger

Driftmæssig begrundelse for placering af Permakulturlandbrug med bygninger

Landskab, flora og fauna
Biodiversiteten i området vil blive øget, idet det går fra primært at være en mark dyrket med enårige monokulturer, til at stedet vil komme til at fremstå som en yngre skov med spredte lysninger. De højeste træer vil være valnød og kastanjetræer, der i deres fulde højde bliver 20-25meter, men de fleste steder vil der være mindre træer, buske og vedvarende græs eller anden flerårig bunddække. Næringsstofniveauet vil være lavere end på industrielt landbrug med enårige afgrøder, og dette vil give plads til flere arter i floraen. Se visualisering af landskabs ændringen på marken.

Skovhaver med deres komplekse tredimensionelle struktur og diversitet i planter skaber mange nicher for insekter og mindre dyr. Et studie af insektlivet i en engelsk skovhave fandt, at der var flere forskellige arter i skovhaven end i en skov af tilsvarende alder, som var tilplantet med hjemmehørende træarter(1).
I lysningerne vil vi for at tiltrække nyttedyr som f.eks. lækatte lave stenbunker, som er deres levested. På denne måde kommer vi til at forstærke den eksisterende biotop med stendiget i det sydvendte skovbryn langs arealets nordgrænse. Vi vil lave bihoteller for vilde bier. Vandhullet vil blive bibeholdt og der vil komme flere til, hvilket vil skabe levested for padder. Læhegnet vil kun delvist blive afviklet i takt med, at der bliver etableret så mange andre træer og læhegn langs landbrugenes  kant, at det ikke fremstår relevant med læhegn på placeringen mere. Habitats undersøgelse af stedet

På Svanholms jord
Når vi søger om en placering på Svanholms jord så skyldes det at Svanholm storkollektiv og Permakultur bebyggelsen bygger på lignende idealer og bakker hinanden op, der vil derfor opstå en synergieffekt mellem projekterne.

Svanholm ser også oprettelsen af en klynge permakultur landbrug som en styrkelse og udvidelse af det arbejde man påbegyndte for et par år siden med oprettelsen af Svanholm Oplevelser. Udover oprettelsen af arbejdspladser og turisme har virksomheden til opgave at formidle viden om økologi, alternative livsformer og bæredygtighed.
Svanholm har under nogen forudsætninger besluttet at hjælpe permakultur landbrugene i gang ved at stille jord til rådighed for projektet. En lang proces og mange hensyn har ført frem til udvælgelsen af en ideel placering på 11ha af Svanholms 420ha jord.

Behov for at bo midt i landbruget
Der er en række forudsætninger der skal være på plads for at det kan være muligt at realisere et landbrug uden brug af fossile brændstoffer, men i stedet brug af jordens/stedets ressourcer, med overskuds-produktion af fødevarer til salg til det omgivende samfund og med kulstoflagring.
 • Det er vigtigt bo midt i landbruget for at kunne have opmærksomheden rettet mod de intensive dele af produktionen. Det er helt essentielt at man bor tæt på f.eks. hønsehus, drivhus, intensiv skovhave og grønsagsbede, da det er områder på en gård som kræver pasning flere gange dagligt.
 • For at kunne spare mest mulig transport af landmanden, ressourcer, foder og materialer mv. mellem landbruget og boligen. Et eksempel kan være planterester og møg fra landbrugsproduktionen og husstanden der skal bruges til biogas produktion, hvor gassen bruges i boligen. Og så efterfølgende kompostering af biogasslam til udbringning i landbruget.
 • Der vil være en vigtig udveksling af næringsstoffer og genanvendelse af affald, kompost, spildevand m.m. mellem beboelsen og landbruget.

Behov for at lægge 6 minilandbrug sammen i en klynge
Som permakulturlandmand er det nødvendigt at være omgivet af andre permakulturlandmænd fordi:
 • Flere smålandbrug kan lave turnus ordninger omkring f.eks. pasning af en elgenerator, malkedyr, en butik eller torvestand hvor produkterne sælges mv. Hvis man afsætter produkterne sammen får man et større udbud af varer.
 • Når vi ikke bruger fossile brændsler skal vi være flere når der skal løftes noget tungt, når høet skal ind osv.
 • Klyngen gør det muligt at deles om ressourcerne f.eks. frugtpresse, nøddeknækker-maskine, elgenerator og arbejdsheste med udstyr. F.eks. er 2 heste passende til 6 smålandbrug. Det er dyremishandling at have en hest alene, derfor er 2 det minimale antal. Men foder-produktionen til 2 heste bruger for stort et areal af landbrugsjorden på et minilandbrug.
 • Klyngen gør det muligt at udveksle erfaringer og nyttiggøre alles viden.
 • Klyngen gør det muligt at dele frø og plantemateriale med hinanden, hvilket er en stor hjælp når man skal opbygge skovlandbrugssystemer med høj diversitet.
 • Formidling af erfaringerne fra denne type landbrug er en vigtig del af pioner-projektet. En klynge af en vis størrelse med forskellige modeller og løsninger vil have en større attraktionsværdi. Desuden er det vigtigt at vi er flere der kan deles om formidlingsarbejdet med kurser, rundvisninger, Tidsskrift om Permakultur osv.

  Se disponeringsplan for de 11ha. 

Aktuel placering i forhold til Svanholms landbrugsdrift
Det er nødvendigt for Svanholm at permakultur landbruget ikke bruger nogen af de marker, der er så tæt på stalden at kvæget der skal frem og tilbage til 2 malkninger i døgnet kan græsse der. Derudover kan der ikke placeres boliger på Svanholms vestlige marker fordi der i kommuneplanen her er afsat plads til en vindmølle. På Svanholms østligste marker er der en kirkebeskyttelseszone.
Set fra Svanholms synspunkt, så er det et stykke jord, der ikke er nemt at dyrke, fordi der er en sø i midten og det er så stærkt skrånende at det er vanskeligt at pløje.

Aktuel placering i forhold permakultur-landbrugenes drift
Det udvalgte stykke jord vender mod syd. Det er positivt for at skabe et forgangseksempel på permakultur landbrug i Danmark. Ikke mange marker i området er sydvendte. De sydvendte marker modtager mest solenergi i landskabet, hvilket er ideelt for et landbrug der skal fungere uden brug af fossile energi,- ideel for dyrkning af mange af de mere eksotiske afgrøder og træer vi arbejder med i permakultur, - ideel for et produktions-drivhus, -ideel for et hus opvarmet med passiv solvarme – ideel for soltørringsanlæg til afgrøder, hvilket er en vigtig opbevaringmetode mv.
De store højdeforskelle gør det muligt at opsamle vand på højtliggende steder i terrænet og vande herfra med gravitationskraften – altså uden energikrævende vandingsanlæg.
Marken ligger op ad skoven, hvorfra vi skal bruge tømmer til bygning af boliger og produktions- bygninger. Tømmeret skal hentes uden brug af fossile brændsler og den korte afstand er vigtig.
(1) Crawford Martin: ”Creating a Forest Garden” s. 22.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar